Home

Opleidingsniveau nederland cbs

Het opleidingsniveau kan in de categorieën lager, middelbaar en hoger opgeleid in kaart worden gebracht, maar ook in meer gedetailleerde categorieën, zoals basisonderwijs, vmbo, havo, vwo, mbo, hbo, wo. In de meeste gevallen kan het opleidingsniveau per wijk of zelfs per buurt weergegeven worden. Verder kunnen ook uitsplitsingen naar. Opleidingsniveau naar gemeenten, wijken en buurten 11-12-2019 15:58 Voor de bevolking in de metropoolregio van Amsterdam is per gemeente, wijk en buurt de opleidingsniveauverdeling van de bevolking 15 t/m 74 jaar op 1-10-2018 in beeld gebracht.. De tabel is samengesteld op basis van gegevens uit het Opleidingsniveaubestand van het CBS In Nederland heeft bijna 40 procent van de 15- tot 75-jarigen een havo- of vwo-diploma of een afgeronde mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4. Deze groep middelbaaropgeleiden is al jaren de grootste groep en blijft door de jaren heen in omvang vrij stabiel Figuur: Hoogst behaald onderwijsniveau van 15- tot 75-jarigen (2019). Bron: CBS, Enquête Beroepsbevolking (EBB). Populatie: De onderzoeksgroep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking)

CBS Statlin Bijna drie op de tien 15- tot 75-jarigen in Nederland zijn hoogopgeleid. De sterk verstedelijkte gemeenten hebben veelal de hoogst opgeleide bevolking. Het percentage hoogopgeleiden in de aangrenzende gemeenten ligt vaak ook boven het landelijke gemiddelde Opleidingsniveau zal naar verwachting verder stijgen De verwachting is dat het opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking de komende decennia verder zal stijgen ( Bijl et al., 2017 ). Hiermee zal ook de samenstelling van de groep laagopgeleiden waarschijnlijk verder veranderen, wat mogelijk kan leiden tot een concentratie van risicofactoren voor een minder goede gezondheid in deze groep Cbs Home. Mortality in week 46 still higher than expected 20/11/2020 15:05. Recent news. Coronavirus crisis FAQs. 20/11/2020 15:31. Consumers less pessimistic in November . 20/11/2020 15:00. Investments almost 3 percent down in September. 20/11/2020 15:00. House prices over 9 percent higher in October. 20/11/2020 15:00. Unemployment slightly down. 19/11/2020 15:04. 39 bankruptcies in week 46.

Nederlandse bevolking steeds hoger opgeleid

Nederlandse gezondheidsuitgaven op tiende plaats in Europa. 19-11-2020 00:00. Licht herstel arbeidsdeelname onderwijsvolgende jongeren in derde kwartaal. 19-11-2020 00:00 -0,3 % Omzet bouw in het derde kwartaal 0,3 procent lager. 19-11-2020 00:00. Grootste economische krimp in Haarlemmermeer en Amsterdam. 18-11-2020 00:00. Verwacht Speedpedelecs. 23-11-2020 00:00. Bruinvissen in de Noordzee.

Opleidingsniveau nederland cbs 2020 StatLine is de databank van het CBS. Het CBS biedt een schat aan cijfers over de Nederlandse economie en samenleving en is vrij beschikbaar In Nederland heeft bijna 40 procent van de 15- tot 75-jarigen een havo- of vwo-diploma of een afgeronde mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4 Opleidingsniveau van de bevolking. Nieuwe generaties zijn steeds hoger opgeleid dan de oudere, ook in de landen om ons heen. Minimaal een diploma hoger secundair onderwijs (minimaal havo/vwo/mbo2) is de norm geworden onder jongeren in bijna alle EU-landen. Zie ook Hoogst behaald onderwijsniveau voor een uitgebreidere opleidingsverdeling van de Nederlandse 15- tot 75-jarigen over de tijd. Trends in the Caribbean Netherlands 2020. 12-10-2020 14:18. Dierlijke mest en mineralen 2019. 2-10-2020 00:00. Hernieuwbare energie in Nederland 2019. 30-9-2020 00:00. Internationaliseringsmonitor 2020, derde kwartaal. 24-9-2020 00:00 . Nederland Handelsland, 2020. 7-9-2020 00:00. Profielen voor instroom naar jeugdzorg in de gemeente Eindhoven. 18-8-2020 10:10. Nationale rekeningen 2019. 15-7. Dankzij de nieuwe CBS-tabel beschikken we nu over meer betrouwbare en gedetailleerde gegevens dan voorheen om het verschil tussen Schiedam en de rest van Nederland te monitoren. Het Kenniscentrum gaat de gegevens over opleidingsniveau ook gebruiken als weegfactor bij lokale bevolkingsonderzoeken.' Ook Dijkshoorn zou de gegevens over opleidingsniveau graag jaarlijks ontvangen. 'Het.

Opleidingsniveau - CBS

 1. Het gemiddeld opleidingsniveau in Nederland is hoog te noemen in vergelijking met de rest van Europa. In Nederland heeft ongeveer 35% van de Nederlanders in de leeftijd van 25 tot 64 jaar een hoger onderwijs opgeleid afgerond. Verder heeft 43% van de Nederlands een middelbaar opleidingsniveau en 22% een laag opleidingsniveau
 2. der groot, maar het aantal hogeropgeleiden blijft groeien en het aandeel met ten hoogste een opleiding op basisniveau neemt af
 3. De middenkaderopleiding (niveau 4) duurt drie jaar. Voor sommige opleidingen geldt een maximum van vier jaar. Studenten die deze opleiding afronden, kunnen verder studeren op het hbo. Vooropleiding: vmbo-k, -g of -t, havo of mbo niveau 2 of 3
 4. De omvang van de Nederlandse bevolking neemt nog steeds toe. Per 1 januari 2020 telde Nederland 17,4 miljoen inwoners (CBS, 2020a). De 'groene druk, oftewel de verhouding tussen het aantal personen tussen 0 en 20 jaar ten opzichte van de personen in de zogeheten 'productieve' leeftijdsgroep tussen 20 tot 65 jaar is sinds 1980 gedaald van 55,1 tot 37,3 procent in 2019. De 'grijze druk', dit is.

Opleidingsniveau naar gemeenten, wijken en buurten - CBS

Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie. Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook. Middelbaar opleidingsniveau Nederlanders met een middelbaar opleidingsniveau verdienden in 2018 gemiddeld € 37.100. Dat is maar liefst € 11.200 hoger dan bij een laag opleidingsniveau. Ook hier gaat het over 'primair persoonlijk inkomen', dus inkomen uit werk of je eigen onderneming. Hoog opleidingsniveau Opleidingsniveau nederland cbs 2020 Banen en uurlonen in Nederland naar sector en opleidingsniveau . CBS op maat. 2016. Volgende. CBS-video. Verwacht. Personen met een WW-uitkering ; Cijfers over het opleidingsniveau van de inwoners van uw gemeente. Het gaat hierbij om de hoogste opleiding die een persoon heeft afgerond. Het opleidingsniveau kan in de categorieën lager, middelbaar en hoger. Opleidingsniveau nederland cbs 2016. De immigratie in Nederland betreft het zich vestigen van mensen binnen de landsgrenzen van de Nederlandse Staat. Al voor er een staat was, werden de gebieden van de. Bijna 12% van de jeugd heeft overgewicht. Van de kinderen van 4 tot en met 17 jaar oud had 11,7% in 2018 overgewicht, waarvan 9% matig overgewicht en 2,7% ernstig. Detailhandel 3 Kleine. Cbs opleidingsniveau laag midden hoog Bijna evenveel hoogopgeleide als laagopgeleide Nederlanders - CBS . Aandeel hoog- en laagopgeleiden in evenwicht. laag opgeleid en 28 procent hoog opgeleid. Opleidingsniveau Nederlandse bevolking Hoogst behaald onderwijsniveau bevolking Laag, middelbaar, hoog onderwijs naar soort en migratieachtergrond - 2003 1e kwartaal - 2018 4e kwartaa Het CBS.

Onderwijs - Cijfers - Maatschappij Trends in Nederland

 1. stens een hbo of universitair diploma hoger opgeleid. Het aantal middelbaar opgeleiden bleef in de periode tussen 2003 en 2012.
 2. Het gemiddeld opleidingsniveau in Nederland is hoog te noemen in vergelijking met de rest van Europa. In Nederland heeft ongeveer 35% van de Nederlanders in de leeftijd van 25 tot 64 jaar een hoger onderwijs opgeleid afgerond. Verder heeft 43% van de Nederlands een middelbaar opleidingsniveau en 22% een
 3. Nederland hoort daar niet bij. Wij Hollanders praten amper over ons salaris en dat is best jammer. Het is namelijk goed om te weten wat je leeftijdsgenoten verdienen. Gelukkig is er altijd nog het CBS waardoor je precies kunt zien wat het gemiddelde jaarsalaris per leeftijdsgroep en opleidingsniveau i

De toelatingseisen voor de vakopleiding (niveau 3) zijn minimaal een vmbo diploma gemengde leerweg, kader beroepsgerichte leerweg, theoretische leerweg of een diploma mbo niveau 2. Leerlingen die de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebben doorlopen worden ook toegelaten op een mbo niveau 2, 3 en 4 Onderwijs in Cijfers geeft de belangrijkste cijfermatige informatie over het onderwijs in Nederland. Deze website is een samenwerking tussen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Blijf op de hoogte! Meld je aan voor de nieuwsbrief OCW | Trends & Cijfers. Nieuws. Nieuwe cijfers. 15-09-2020. Leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg gaan naar een mbo-opleiding op niveau 2. De overige leerwegen leiden naar mbo-opleidingen op niveau 3 en 4. Niveau 1 van het mbo is bedoeld voor leerlingen zonder vmbo-diploma. In sommige gevallen kunnen zij ook direct starten op niveau 2

Werkloosheid naar opleidingsniveau – Recruitment Matters

Hoogst behaald onderwijsniveau Kengetallen Onderwijs

Opleidingsniveau per provincie. StatLine is de databank van het CBS.Het CBS biedt een schat aan cijfers over de Nederlandse economie en samenleving en is vrij beschikbaar Opleidingsniveau naar wijk en buurt, 1 oktober 2017 25-7-2019 11:10 Voor een selectie van gemeenten is per wijk en buurt de opleidingsniveauverdeling van de bevolking van 15 tot 75 jaar in beeld gebracht Het CBS biedt een schat aan cijfers over de Nederlandse economie en samenleving en is vrij beschikbaar Opleidingsniveau zal naar verwachting verder stijgen De verwachting is dat het opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking de komende decennia verder zal stijgen ( Bijl et al., 2017 ). Hiermee zal ook de samenstelling van de groep laagopgeleiden waarschijnlijk verder veranderen, wat.

Volgens de definitie van het CBS is iedereen met minstens een hbo of universitair diploma hoger opgeleid. Het aantal middelbaar opgeleiden bleef in de periode tussen 2003 en 2012 nagenoeg gelijk. In 2012 had 40 procent van de bevolking als hoogst behaalde opleiding een havo of vwo-diploma of een mbo-diploma op niveau 2, 3 of 4 Het CBS heeft als missie het publiceren van betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving. Deze missie vereist dat de kwaliteit van de statistische informatie gegarandeerd is. Het CBS heeft daartoe een systeem van kwaliteitzorg ingericht, dat gebaseerd is op de hoogste internationale normen. Het CBS wil daarmee op dit terrein tot de best. In Westland heeft een hoger percentage van de inwoners een laag opleidingsniveau dan in Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland (tabel 2). Tabel 2. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) met een laag opleidingsniveau. Westland, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016

Verantwoording van de cijfers is te vinden in de Gezondheidsenquete op cbs.nl. Voor de indeling van leeftijd en opleiding is gekozen voor aansluiting bij het Jaarbericht van de Nationale Drugs Monitor. Omdat middelengebruik meer prevalent is bij jongeren is leeftijd in meer detail weergegeven en is opleiding voor alle inwoners weergegeven en niet slechts vanaf 25 jaar. Deze indeling verschilt. • Toegenomen opleidingsniveau Nederlandse bevolking (CBS, 2016, P.36; Bovens, 2012). • Bovens: - Diplomademocratie - Opleiding in veel andere opzichten al nieuwe sociale scheidslijn - Maar de vraag is of deze scheidslijn ook een breuklijn is, dat wil zeggen instiutioneel verankerd is

CBS Statlin

In Den Haag heeft een hoger percentage van de inwoners een laag opleidingsniveau dan in de G4 en Haaglanden, maar dit is vergelijkbaar met Nederland (tabel 2). Tabel 2. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) met een laag opleidingsniveau. Den Haag, G4, Haaglanden en Nederland, 2016. G4 © Centraal Bureau voor de Statistiek, 2014. Them

Uitkeringsontvangers; arbeidspositie en opleidingsniveau, 1998; Opleidingsniveau volwassenen; Opleidingsniveau werkzoekenden; Opleidingsniveau ouderen; Opleidingsniveau bewonerspanel; Arbeidsrekeningen; leeftijd en opleidingsniveau; Samenstelling beroepsbevolking naar opleidingsniveau 2016; Werkzoekenden naar opleidingsniveau - Gemeente Utrech Welkom bij de digitale databank voor de Arbeidsmarkt voor Zorg en Welzijn. Deze is ontwikkeld voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en biedt een breed scala aan gegevens over de arbeidsmarkt voor personeel in de zorgsector. U kunt zelf grafieken en tabellen maken, aanpassen, en opslaan Volgens het CBS wordt de afname vooral veroorzaakt door het stijgende opleidingsniveau van de bevolking. Ouders van de leerlingen op de basisscholen zouden minder vaak een laag of zeer laag opleidingsniveau hebben (CBS: Persbericht, 18 februari 2016). Laatst bewerkt: 13 juni 2019. Gebruikte onderzoeken en/of registraties. Onderwijsstatistieken; Gebruikte publicaties. Centraal Bureau voor de. Door de database van het CBS te doorzoeken ben ik erachter gekomen wat de gemiddelde vermogens zijn voor particuliere huishoudens aan de hand van de leeftijd van de hoofdkostwinner. De gegevens van deze tabel komen uit 2017 omdat dit de meest accurate en recente gegevens zijn die er in Nederland te vinden zijn. Leeftijdsgroep: Gemiddelde Vermogen: Tot 25 jaar: € 6.900: 25-35 jaar: € 28.000. De steekproef is representatief naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. De representativiteit is bereikt door weging van de bruto resultaten. In de bijlagen is een overzicht opgenomen van de wegingsvariabelen. Als referentiebestand hebben we gebruik gemaakt van de Gouden Standaard 2017, ontwikkeld door de MOA en het CBS

Verantwoording van de cijfers zijn te vinden in de Gezondheidsenquête op cbs.nl. Voor de indeling van leeftijd en opleiding is gekozen voor aansluiting bij het Jaarbericht van de Nationale Drugs Monitor. Omdat middelengebruik meer prevalent is bij jongeren is leeftijd in meer detail weergegeven en is opleiding voor alle inwoners weergegeven en niet slechts vanaf 25 jaar Uit het cohortonderzoek van het CBS blijkt ook dat statushouders met het toenemen van de verblijfsduur in Nederland, steeds minder afhankelijk van een bijstandsuitkering zijn (zie figuur 3.10.1). Anderhalf jaar na het verkrijgen van de verblijfsvergunning, ontvangt 90 procent van de 18 tot 65-jarigen die in 2014 een vergunning hebben gekregen, een bijstandsuitkering. Vier-en-een-half jaar na. Opleidingsniveau Nederlander stijgt 0. Nederland wordt steeds slimmer. In 2012 was 28 procent van de Nederlanders tussen 15 en 65 jaar hoogopgeleid. Dat is 6 procent hoger dan in 2003. Het aantal laagopgeleiden daalde in die periode juist met 6 procent. Dat heeft het CBS donderdag laten weten. Het percentage hoogopgeleiden onder mannen en vrouwen was vorig jaar nagenoeg gelijk. Jongere. Bouw- en infrabedrijven hebben een belangrijke bijdrage aan een goed woon-, werk- en leefklimaat in Nederland. De totale bouwsector is goed voor zo'n 9% van het bruto binnenlands product en voor een productie van ruim 70 miljard euro. Bekijk onderstaand de belangrijkste feiten en cijfers over de bouwsector WILLEMSTAD — Het opleidingsniveau van de niet-schoolgaande bevolking is in de afgelopen tien jaar duidelijk gestegen. Dat blijkt uit de cijfers van de laatste Census in 2011. In 2001 was 69,8 procent zeer laag tot laagopgeleid en had ruim 10 procent een hoge opleiding gevolgd

Vrouwen naar (verwacht) uiteindelijk kindertal en opleidingsniveau, 1998. Gewijzigd op: 27 februari 2003. Grafische presentati Bestedingsruimte hoger dan gemiddelde in Nederland In 2017 is het gemiddeld besteedbaar inkomen voor de gemeente Almere €41.900. Dit is iets hoger dan het Flevolandse gemiddelde van €41.500. Het gemiddelde in Nederland is €41.000. (CBS statline, 2017) Schulden Geldschulden hebben invloed op zowel de mentale als fysieke gezondheid. Een belangrijke bron is de Gezondheidsmonitor volwassenen van GGD'en, CBS en RIVM. Ondanks dat de Gezondheidsmonitor een enorm databestand is, bevat het onvoldoende respondenten om met behulp van weegmethoden cijfers te berekenen voor alle wijken en buurten in Nederland. Daarom heeft het RIVM een model ontwikkeld om cijfers te kunnen berekenen op wijk- en buurtniveau op basis van de.

Ontbijt en opleidingsniveau in Nederland

Hoogopgeleiden, 2019 Compendium voor de Leefomgevin

Opleidingsniveau Social Media gebruikers Nederland. Opleidingsniveau Social Media gebruikers Nederland . 30 april 2016 by Desiree Boerema No comment(s) Heb jij duidelijk in beeld wat voor opleidingsniveau je doelgroep heeft? Dan is het interessant om eens te bekijken op welke sociale media je doelgroepsegment actief is. Hierbij een handig overzicht van opleidingsniveau's voor de top vijf. Internationaal vergelijkende informatie geeft de mogelijkheid om het Nederlandse onderwijsstelsel te vergelijken met dat van andere landen. De informatie die hier gepresenteerd wordt, is voornamelijk gebaseerd op de OESO-publicatie 'Education at a Glance 2020'. Hierin staan gegevens over deelnemers, personeel, financiën en de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt van ruim 35 landen Dit bestand wordt aangevuld met bij het CBS beschikbare andere individuele en omgevingskenmerken zoals waarschijnlijk opleidingsniveau van ouders, waar een leerling woont, het land van herkomst van (groot) ouders en verblijfsduur in Nederland. Het CBS heeft ook voorgesteld om analyses uit te voeren met de leerprestaties in groep 8 (Centrale Eindtoets die in het CBS-rapport over dit traject.

Heutink gaat de jeugdwerkloosheid (niet) oplossen

Het verschil in levensverwachting tussen laag- en hoogopgeleide 65-jarigen is de afgelopen jaren verder toegenomen, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Probleemwijken in Nederland Groepen mensen met een lager inkomen en een lager opleidingsniveau wonen vaak in deze sociale huurwoningen De invloed van opleidingsniveau op partijkeuze in Nederland: Tabel 2: Tweede Kamerverkiezingen 2002-2017 als gerepresenteerd door ESS R1-R8 TK ES Diabetes en opleidingsniveau: in alle leeftijdscategorieën komt diabetes vaker voor onder laagopgeleiden dan onder. Onderwijstypes in België vs. Nederland. Onderstaande vergelijkingstabel geeft een overzicht van hoe het Belgisch secundair onderwijssysteem kan vergeleken worden met dat in Nederland. (niet 100 % vergelijkbaar, maar een goede indicator) Voor de leerlingen (en hun ouders) die het basisonderwijs in Nederland hebben doorlopen en graag in Provil het secundair onderwijs willen starten, kan dit een. In Delft heeft een lager percentage van de inwoners een laag opleidingsniveau dan in Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland (tabel 1). Tabel 1. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) met een laag opleidingsniveau. Delft, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016

Sociaaleconomische status in de gemeente Doetinchem. Het gemiddeld besteedbaar inkomen in 2015 in de gemeente Doetinchem is €34.800 euro per jaar per huishouden.. In 2016 heeft 8% van de particuliere huishoudens een inkomen onder de lage inkomensgrens. Dit is meer dan gemiddeld in de Achterhoek en Noord- en Oost-Gelderland. Acht procent van de minderjarige kinderen woont in een huishouden. Per 1 januari 2018 telde Nederland 17,2 miljoen inwoners (CBS, 2018a; voorlopig cijfer). De 'groene druk, oftewel de verhouding tussen het aantal personen tussen 0 en 20 jaar ten opzichte van de personen in de zogeheten 'productieve' leeftijdsgroep tussen 20 tot 65 jaar is sinds 1980 gedaald van 55,1 tot 37,8 procent in 2017. De 'grijze druk', dit is de verhouding tussen het aantal personen. Uitkeringsontvangers; arbeidspositie en opleidingsniveau, 1998. Gewijzigd op: 27 mei 2003. Grafische presentati jongeren in het Nederlands middelbaar beroepsonderwijs (mbo) wordt het bestaan van negatief sociaal kapitaal (potentiële bronnen in sociale relaties die succes kun‐ nen belemmeren) alsmede de samenhang tussen positief en negatief sociaal kapi‐ taal bevestigd. Hoewel we weinig significante verschillen vinden tussen niveau-2-en niveau-4-leerlingen in hun positief óf negatief sociaal. CBS | Bevolkingstrends 01 2 Een groot deel van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder heeft vertrouwen in elkaar en in een aantal maatschappelijke en politieke instituties. In 2012 en 2013 heeft 58 procent vertrouwen in de medemens. Bijna zeven op de tien burgers hebben in beide jaren vertrouwen in rechters en politie. Het vertrouwen in het leger is tussen 2012 en 2013 met drie.

Sociaaleconomische status Cijfers & Context Opleiding

 1. Je kunt ook zelf een definitie van opleidingsniveau toevoegen. 1: 16 11. opleidingsniveau. Niveau waarop iemand een opleiding heeft gevolgd. Bron: www.thesauruszorgenwelzijn.nl: 2: 2 0. opleidingsniveau. Een gegeven, die aangeeft in welke moeilijkheidsgraad jij in staat bent een opleiding te volgen. Kelvin - 12 januari 2020: 3: 2 5. opleidingsniveau. de hoogste vorm van de onderwijs die mensen.
 2. Maar de reden dat het effect van non-respons op het beeld van het Nederlandse opleidingsniveau nooit goed is opgemerkt, is misschien simpeler. De mensen bij het CBS die over de Enquête.
 3. st.
 4. Het opleidingsniveau van de bevolking in Nederland is in de perio de 1996-2003 toegenomen. In dit artikel wordt ingegaan op het opl eidingsniveau van een deel van de Nederlandse bevolking, namelijk, de agrarische ondernemers. Vooral de toe komstige ondernemers, de bedrijfsopvolgers, komen in beeld. D aarnaast wor dt een vergelijking gemaakt met huidige a grarische bedr ijfshoofden. Een.
 5. De gehanteerde indeling van opleidingsniveau sluit aan op de methodiek van het CBS. Het opleidingsniveau dat iemand heeft wordt bepaald door het voltooien van ten hoogste één de volgende opleidingen. Laag opleidingsniveau. basisonderwijs; vmbo ; de eerste drie leerjaren van havo/vwo; de assistentenopleiding (mbo-1) Middelbaar opleidingsniveau. bovenbouw havo/vwo; basisberoepsopleiding (mbo-2.
 6. Nederlandse afkomst ligt lager dan dat van mensen van Nederlandse afkomst (CBS, 2017), In Nederland lijkt opleidingsniveau enerzijds geen duidelijke relatie te hebben met de proceskwaliteit op voorschoolse voorzieningen (Leseman & Slot, 2013). In het onderzoek van Leseman en Slot (2013) kan dit wellicht verklaard worden door een gebrek aan spreiding van opleidingsniveau. Uit andere.

CBS Hoe lang blijven vluchtelingen in Nederland? CBS Opleidingsniveau Van de niet-schoolgaande Syriërs tussen de 15 en 64 jaar heeft ongeveer een vijfde hbo of wo als hoogst gerealiseerde opleidingsniveau. De eerste piek in het aantal asielaanvragen lag in de tweede helft van Tweeënhalf jaar na het krijgen van een verblijfsvergunning asiel in had gemiddeld 11 procent van de tot jarige. De CBS-cijfers zijn hierdoor eenvoudig visueel te presenteren en te delen. Voorbeeld grafiek > Datum Publicatie; 12-11-2020: Arbeidsdeelname; jongeren (15 tot 27 jaar) 12-11-2020: Maatschappelijke indicatoren; jongeren, regionale indeling 2019, 2014-2018: 03-11-2020: Maatschappelijke indicatoren; jongeren, regionale indeling 2020 : 29-10-2020: Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in. De inkomsten van werkenden worden onder andere door hun opleidingsniveau bepaald. Mensen zonder startkwalificatie (ISCED 2 of lager) verdienen minder dan mensen met een havo, vwo, mbo-2, 3 of 4 diploma (ISCED 3) en zij op hun beurt minder dan mensen met een diploma in het hoger onderwijs (ISCED 7 of hoger). Ook zijn er verschillen in inkomsten tussen mannen en vrouwen - bij gelijk. Koopkracht. Bij 'Ramingen' zijn de meest recente koopkrachtcijfers te vinden. Meer gedetailleerde informatie over de berekening van koopkrachtcijfers is te vinden in een CPB Achtergronddocument.Lees ook de veelgestelde vragen en antwoorden over de koopkracht en de ramingen Nederlandse bevolking vanaf 18 jaar huishoudsamenstelling, opleidingsniveau, inkomen en woningtype. Er is een statistisch model gebruikt om de gezondheid en leefstijl te relateren aan deze achtergrondkenmerken. Ook wordt informatie uit de naastgelegen gebieden meegenomen. Door middel van deze relatie is het daarna mogelijk om voor alle volwassenen hun verwachte gezondheid en leefstijl te.

CBS - Statistics Netherland

Nederland (SSN), die vanaf 2018 afwisselend met de reguliere SSN in de even jaren zal verschijnen. De sociale staat van Nederland 2018 is een digitale publicatie, opgebouwd uit diverse op zichzelf staande pagina's. Iedere pagina gaat in op een levensgebied of maatschappelijk terrein: bevolking en economie, publieke opinie, onderwijs, inkomen, werk, maatschappelijke en politieke participatie. Het aandeel Nederlanders met een migratieachtergrond stijgt in 2050 naar 30 tot 40 procent, zo blijkt dinsdag uit onderzoek van Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) en het. De CBS-Gezondheidsenquête is op dit moment de belangrijkste bron van informatie over sociaal-economische gezondheidsverschillen in Nederland.7 In het algemeen komen gezondheidsproblemen vaker voor in de lagere sociaal-economische groepen. Hiermee stemt overeen dat in het algemeen het gebruik van gezondheidszorg onder mensen met een lagere opleiding groter is. Wanneer men echter voor. Het opleidingsniveau van de Nederlandse beroepsbevolking stijgt gestaag (zie onderstaande figuur). Vooral in de tweede helft van de vorige eeuw steeg het opleidingsniveau sterk met iedere nieuwe generatie. In de laatste 10 jaar is die stijging minder groot, maar blijft het aantal hogeropgeleiden groeien en neemt het aandeel met ten hoogste een opleiding op vmbo- of mbo-1-niveau steeds verder. het CBS [3]. In deze factsheet wordt gesproken over 'roken'. Hieronder valt iedereen die 'wel eens rookt', dus zowel dagelijkse als niet-dagelijkse rokers. Subgroepen binnen de Nederlandse bevolking worden beschreven op basis van geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. Opleidingsniveau is opgedeeld in drie groepen

Nederlands: Geboortecohorten naar opleidingsniveau en geslacht, bevolking van 30-74 jaar (in procenten) Date: 18 June 2018: Source: CBS, generaties in het onderwijs en op de arbeidsmarkt: Author: Lex Herweijer: Licensing . Public domain Public domain false false: This work is ineligible for copyright and therefore in the public domain because it consists entirely of information that is common. 1 % Drinkers: wel eens alcoholhoudende drank gedronken afgelopen 12 maanden . 2 % Overmatig drinkers onder algemene bevolking: >21 glazen per week (mannen) of >14 glazen per week (vrouwen) . 3 % Zware drinkers onder algemene bevolking: binge drinken: tenminste 1x/wk >=4 glazen op een dag (vrouwen) of >=6 glazen op een dag (mannen). 4 % dat voldoet aan de richtlijn alcoholgebruik van de. Nederlandse gemeenten hebben in verschillende mate te maken met criminaliteit. Vooral in achterstandswijken is het aantal incidenten (vernielingen, geweldmisdrijven, verstoringen van de openbare orde en diefstallen) doorgaans hoger dan in andere wijken (StatLine, 2012). De literatuur suggereert dat dit voor een belangrijk deel komt door het gebrek aan sociaal kapitaal in de buurt. Sociaal. Volgens de meest recente bevolkingsprognose die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in december 2019 heeft gepubliceerd, zal de Nederlandse bevolking de komende dertig jaar met bijna twee miljoen personen groeien, van 17,4 miljoen naar 19,3 miljoen. Migratie is de belangrijkste oorzaak en neemt 90 procent van de bevolkingsgroei tot 2050 voor zijn rekening. Het groeitempo van de.

CBS: enorme impact op GOAB-middelen per gemeente vanaf 2018Nederland heeft relatief weinig hoogopgeleide immigranten

Opleidingsniveau. Diabetes komt in Nederland meer voor bij laagopgeleide mensen dan onder mensen met een hoger opleidingsniveau (zie tabel 1). Tabel 1. Diabetes in Nederland in 2017 naar hoogst behaalde onderwijsniveau bij personen ouder dan 25 jaar Relatie opleidingsniveau en levensverwachting ongezond innig. door Anton Maes | jan 9, 2018 | Basisverzekering, Bestuur, Eerste Lijn, Patiënt, VWS, Zorginstituut Nederland, Zorgstelsel, Zorgverzekeringswet . De indicatoren voor sociaaleconomische status (SES) zijn meestal opleiding, inkomen en beroep. In Nederland is het verschil in levensverwachting tussen mensen met een lage en hoge SES. Nederlandse bevolking blijkt hoger opgeleid. Geplaatst: 25/07/2005 . Bewaar als favoriet . In 2003 had 25% van de Nederlandse bevolking tussen de 25 en 64 jaar een opleiding voltooid op minimaal hbo-niveau. Dit was in 1996 iets meer dan 20%. Het aandeel laagopgeleiden is in deze periode afgenomen een 40 naar 30%. Verder is het verschil in opleidingsniveau tussen mannen en vrouwen kleiner. Dat blijkt uit cijfers van het onderzoek ICT-gebruik van huishoudens en personen 2018 van het CBS. 12 procent wist niet dat zoiets kon. In 2018 gebruikte 87 procent van de Nederlandse bevolking. In Pijnacker-Nootdorp heeft een lager percentage van de inwoners een laag opleidingsniveau dan in Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland (tabel 2). Tabel 2. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) met een laag opleidingsniveau. Pijnacker-Nootdorp, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016

Hoogopgeleiden, 2017 Compendium voor de Leefomgevin

In 2018 sporten Nederlandse jongeren (12 t/m 17 jaar) het meest (75%), gevolgd door kinderen (4 t/m 11 jaar, 60%), volwassenen (18 t/m 64 jaar, 55%) en ouderen (65 jaar en ouder) het minst (37%). In 2018 was het percentage wekelijkse sporters van 25 jaar en ouder in Nederland twee keer zo hoog onder hoger opgeleiden als onder lager opgeleiden. In 2017 brachten Nederlanders van 4 jaar en ouder. StatLine Jeugdmonitor is de gratis databank van het CBS over allerlei onderwerpen met betrekking tot de Nederlandse jeugd. U kunt in StatLine Jeugdmonitor zelf tabellen en grafieken samenstellen, downloaden en printen. StatLine. Stel zelf tabellen samen op uw pc, tablet en smartphone en maak daar grafieken bij. Meer over nieuwe StatLine. Lees hier wat er precies is veranderd in de nieuwe. Mensen die betaald werk hebben voelen zich gezonder dan mensen die werkloos zijn. 90 procent van de werkenden voelt zich gezond, terwijl slechts 76 procent van de werklozen gezond zegt te zijn Nederland telt steeds meer hoogopgeleiden. In 2012 was 28 procent van de Nederlanders tussen 15 en 65 jaar hoogopgeleid De Emancipatiemonitor 2018 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bevat de resultaten van tweejaarlijks onderzoek naar de emancipatie van vrouwen in Nederland. Meisjes met een niet-westerse migratieachtergrond doen het minder goed in het voortgezet onderwijs dan meisjes zonder migratieachtergrond, de verschillen nemen wel af

CBS

Het gemiddeld opleidingsniveau in Nederland is hoog te noemen in vergelijking met de rest van Europa. In het schooljaar 2016-2017 hebben 1120 vroegtijdige Flevolandse schoolverlaters geen startkwalificatie (2,7%). Meer vrouwen hebben een laag opleidingsniveau in vergelijking met mannen. 28-6-2018 00:00. meer Publicaties minder Publicaties. Ruben heeft 7 functies op zijn of haar profiel. (CBS. Bron: CBS CBS/jan20: 1) Inclusief instellingen zonder winstoogmerk (IZW) ten behoeve van huishoudens. Meer informatie over de consumptieve bestedingen is te vinden in Trends in Nederland 2018 (CBS, 2018b) en op StatLine (CBS). Technische toelichting. Naam van het gegeven. Consumptieve bestedingen . Omschrijving. De ontwikkeling van de consumptieve bestedingen door huishoudens. Het aandeel van de Nederlandse bevolking van 4 jaar en ouder dat één keer per week of vaker sport Opleidingsniveau. Sla de grafiek over en ga naar de datatabel. Verschillen tussen opleidingsniveaus worden groter . In 2019 was het percentage wekelijkse sporters van 25 jaar en ouder in Nederland twee keer zo hoog onder hogeropgeleiden dan onder lageropgeleiden. Dit beeld komt overeen met.

Opleidingsniveau nederland cbs 2020 - novasol - europas

Opleidingsniveau Nederlander stijgt. 8 oktober 2013 Interne audit cursus Ook de meerwaarde van interne audits ervaren? Schrijf u nu in voor de praktische interne audit cursus van V-Kam Education. Dat heeft het CBS donderdag laten weten. Het percentage hoogopgeleiden onder mannen en vrouwen was vorig jaar nagenoeg gelijk. Jongere vrouwen tussen 25 en 35 jaar waren met 44 procent vaker. In De sociale staat van Nederland (SSN) beschrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) belangrijke levensgebieden en maatschappelijke terreinen: publieke opinie, onderwijs, inkomen en werk, gezondheid en zorg, maatschappelijke en politieke participatie en betrokkenheid, vrijetijdsbesteding, sociale veiligheid en wonen en omgeving De Emancipatiemonitor 2018 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bevat de resultaten van tweejaarlijks onderzoek naar de emancipatie van vrouwen in Nederland. Het man-vrouwverschil in arbeidsparticipatie, opleidingsniveau en de verdeling van zorgtaken is in Nederland klein vergeleken met andere Europese landen In Leidschendam-Voorburg heeft een lager percentage van de inwoners een laag opleidingsniveau dan in Haaglanden en Nederland, maar dit is vergelijkbaar met Zuid-Holland West (tabel 2). Tabel 2. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) met een laag opleidingsniveau. Leidschendam-Voorburg, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016

Diploma-inflatie en de precarisering van hoger opgeleidenJonge vrouwen en mannen in Nederland | WerkenImpact nieuwe verdeling achterstandsgeld enormAdoptiekinderen uit China zijn slimmer | NOS

Opleidingsniveau van de bevolking Kengetallen

De aanwezigheid van meer dan 315.000 Marokkanen in Nederland grijpt terug op de immigratie van 'gastarbeiders' in de jaren zestig en zeventig. In 1965 bevonden zich volgens het CBS slechts 4.500 personen van Marokkaanse nationaliteit in Nederland, welk aantal bij de Volkstelling 1971 gestegen bleek te zijn tot 22.000. Het ging bijna. In dit rapport wordt een overzicht gegeven van onderzoeken in Nederland in de afgelopen tien jaar naar alcohol-, tabaks- en drugsgebruik onder studenten in het MBO, HBO en WO. Het doel hiervan is om een overzicht te geven van het middelengebruik onder studenten enerzijds, maar anderzijds ook te onderzoeken waarom de individuele onderzoeken grote verschillen laten zien in de. Het precieze opleidingsniveau van Friese ouders is niet bekend. Wel is duidelijk dat het gemiddelde opleidingsniveau van de Friese bevolking lager is dan landelijk. 0 20 40 0 80 100 Nederland Fryslân Laag Midden Hoog Bron: CBS, bewerking FSP Opleidingsniveau bevolking 15 tot 75 jaar, 2015 MIDDEN LAAG HOOG 32 45 22 30 40 29 NEDERLAND FRYSLÂ Arbeidsmarkt Nederland telde van 2016 tot en met 2018 gemiddeld 383.000 internationale kenniswerkers Opleidingsniveau jongeren Het gemiddelde opleidingsniveau van de jongeren in Flevoland is laag. In het schooljaar 2016-2017 hebben 1120 vroegtijdige Flevolandse schoolverlaters geen startkwalificatie (2,7%). (CBS, 2018) Bestedingsruimte iets hoger dan gemiddelde in Nederland Het gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen voor particuliere huishoudens inclusief studenten in Flevoland in 2017 is €.

Overzicht recente publicatie

Gebruikte bron(nen): CBS Gezondheidsenquête (1990 t/m 1996); Vrijwel niemand in Nederland eet volledig volgens alle Richtlijnen Gezonde Voeding. Wel signaleert de RIVM Kennissynthese 'Wat ligt er op ons bord?' de laatste jaren verschillende gunstige trends. Sinds 2012 lijkt er een einde gekomen aan de dalende trend in groente- en fruitconsumptie bij jong-volwassen (en) mannen en. Nederland is van oudsher een immigratieland. In 1900 telde Nederland 28 000 immigranten, in 2017 is dit aantal gestegen tot 235 000. De motieven om naar Nederland te komen zijn verschillend. Deze zijn werk (=arbeidsmigrant), asiel of vluchteling (=asielmigrant), studie en als nareiziger (=gezinsmigrant). Gezinshereniging volgt vaak op. Het aantal mensen dat niet aan de arbeidsmarkt deelneemt vanwege de zorg voor een gezin of huishouden, is sinds 2008 met bijna een derde afgenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In De Nederlandse samenleving 2012 van het CBS wordt een beeld geschetst van de leefsituatie van alle inwoners van Nederland. Ondanks de economisch zware tijden voelen Nederlanders zich niet onveiliger, de criminaliteit blijft laag. Ook respectloos gedrag door onbekenden op straat neemt verder af. Positief is ook dat het opleidingsniveau van jongeren blijft stijgen en dat de voortijdige.

Nieuwe cijfers over opleidingsniveau voor 80 gemeenten - CBS

tiek (CBS). De in dit cijfermateriaal (Volkstellingen 1960 en 1971, Arbeidskrachtentellingen 1977-1985, Enquête Beroepsbevolking vanaf 1987) onder-scheiden beroepen zijn ingedeeld naar beroepsni- veau, d.w.z. naar het voor een adequate uitoefe-ning van het beroep vereiste opleidingsniveau en de duur van de vakspecialistische ervaring. Daar-door werd het mogelijk trends in de beroepenni. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert regelmatig de belangrijkste cijfers over wijken en buurten van Almere. De cijfers van over de periode 2014 t/m 2018 hebben wij samengevoegd in een Excelbestand met kerncijfers wijken en buurten Almere 2014-2018.Voor de cijfers over 2018 is ook een toelichting beschikbaar.. Op de website opendata.cbs.nl staan de gegevens over stadsdelen en. CBS: Levensverwachting hoogopgeleide senioren toegenomen: De levensverwachting van hoogopgeleide 65-jarigen is de afgelopen jaren toegenomen, terwijl die van laagopgeleide leeftijdgenoten gelijk bleef, maakte statistiekbureau CBS bekend Heb jij een afgeronde academische opleiding en weet jij alles over het verzamelen van informatie op basis van technologieën als Apps, Sensoren, Smartphones? Wil jij nadenken ove

 • Vpn router asus.
 • Ups tariftabelle und serviceleistungen.
 • Steuer new jersey.
 • Vitamin k2 hochdosiert kaufen.
 • Victoria serie trailer.
 • 12 wochen schub ab wann.
 • Dusche austauschen kosten.
 • Morsekegel mk3 winkel.
 • Bauhinia variegata kaufen.
 • Daad jahresstipendium auswahlgespräch.
 • Denqbar stromerzeuger.
 • Czarnikauer straße 22.
 • Bester anwalt verkehrsrecht stuttgart.
 • League of legends collector's pack kaufen.
 • Krankmeldung online kaufen.
 • Gartenschlauch 3/4 zoll 25m.
 • Webster bedeutung.
 • 1 zimmer wohnung viernheim provisionsfrei.
 • Bund mitgliederzahl.
 • Unique personalservice gmbh geschäftsführer.
 • Große rochade manöver.
 • Vamv münchen.
 • Wann wird lovoo account gelöscht.
 • Discofox salzburg.
 • Heizkörper ohne thermostatventil.
 • Warmatch cwl lite.
 • Ksi size.
 • Bobby moynihan net worth.
 • Fotos islam.
 • Bilderrahmen basteln mit kindern.
 • Salle de sport lille 3.
 • League of legends collector's pack kaufen.
 • Wetter mauritius 14 tage vorschau flic flac.
 • Wonder woman schauspielerin.
 • Shilo treffen 2016.
 • Rocket league ps4 deutsches forum.
 • Disco lieder von 1980er.
 • Klassische dramen liste.
 • Full throttle ios walkthrough.
 • Gewohnt versus gewöhnt.
 • Trampolin gesundheit berichte.