Home

Upjs filozoficka fakulta studijne oddelenie

Filozofická fakulta UPJ

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach. NOVÉ! Príkaz rektora č. 20/2020 k realizácii výučby a realizácii pracovných činností v čase od 16 Filozofická fakulta. Fakulta; Vnútorný systém hodnotenia kvality; Projekty zo štrukturálnych fondov EÚ ; Domáce a zahraničné projekty ; Konferencie a semináre; Partnerská škola/Partnerská organizácia; Présentation; Informationen über Fakultät; Информация о факультете; JAZYKOVÉ TESTY TOEFL, TOEIC, TFI, WiDaF; Časopis Univerzál; UniTV - Univerzitná. Študijné oddelenie - kontakt, úradné hodiny Kontaktujte nás len e-mailom. Šrobárova 2, P. O. BOX A-29, 040 59 Košice. Aktualizovaný oznam Študijného oddelenia FF UPJ Vyhľadávanie: študijné oddelenie. Podľa dátumu: Od: Do: Len v aktualitách: Katedra aplikovanej etiky. viac. Katedra histórie. viac. Lukáš ŠUTOR. viac. Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UPJŠ prilákal stov... Filozofická fakulta > Deň otvorených dverí Filozofickej faku... viac. Ján GBÚR. viac. Týždeň otvorených dverí pre gymnáziá na Katedre anglistiky a. Filozofická fakulta > Študijné oddelenie na konci roka 2017 viac. Študijné oddelenie na konci roka 2018 sumarizuj

Filozofická fakulta > Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková... viac. Akreditované študijné programy. Filozofická fakulta > Language Training Centre . viac. Oľga SABOLOVÁ. viac. Konferencie a semináre 2011/2012. Filozofická fakulta > Konferencie a semináre > Konferencie 2... Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ 2. medzinárodná konferencia Univerzálie a typológia v. Filozofická fakulta > Konferencie a semináre > Konferencie 2... Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ 2. medzinárodná konferencia Univerzálie a typológia v slovotvorbe 26. - 28

Študijné oddelenie UPJŠ - ff

 1. Filozofická fakulta Študijné oddelenie Gondova ulica 2 811 02 Bratislava 1 E-mail: so(at)fphil.uniba.sk. Dano Madarás vedúci študijného oddelenia e-mail: dano.madaras(at)uniba.sk tel.: + 421 2 9013 1324 miestnosť: G131 (budova na Gondovej, 1. poschodie) Matúš Hajdúch referent pre kreditový systém štúdia a školné, lokálny správca akademického informačného systému e-mail.
 2. Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Hornopotočná 23,918 43 Trnava Tel.:+421-33-5939 387 E-mail: ffstud@truni.sk Stránka: http://ff.truni.sk.
 3. www.medic.upjs.s
 4. www.science.upjs.s
 5. Filozofická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Štefánikova 67, 949 74 Nitra. tel: +421 37 6408 444 fax: +421 37 6408 50

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach. Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na UPJŠ v Košiciach pre akademický rok 2020/202 Študijné oddelenie Štúdium na Filozofickej fakulte UMB prebieha v akreditovaných študijných programoch 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia

 1. E-mail: marian.kires@upjs.sk. Úradné hodiny: Utorok: 9.00 - 12.00 Štvrtok: 9.00 - 12.00. RNDr. Iveta S o v á k o v á - vedúca oddelenia tel.: 055/2342116 e-mail: iveta.sovakova@upjs.sk. štipendiá prjímacie konanie rozširujúce a doplňujúce štúdium. Mgr. Denisa Š t e f a n í k o v á tel.: 055/2342115 e-mail: denisa.stefanikova.
 2. Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie. Katedra sociálnej práce. Tlmočnícky ústa
 3. Študijné oddelenie: https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/info-pre-studentov/studijne-oddelenie/ Ing. Jana Quitková: Útvar pre vedu, výskum, kvalifikačný.

Štefánikova 67, 949 74 Nitra Študijné oddelenie Študijné oddelenie. Študenti Študujem Študijné oddelenie. Späť . Kde nás nájdete. Pedagogická fakulta UMB Ružová 13 974 11 Banská Bystrica. Dekanát PDF; telefón: 048 446 4263; e-mail: lenka.rovnanova@umb.sk; Študijné oddelenie administratívne zabezpečuje kompletnú študijnú agendu študentov od prijímacieho konania až po promócie. Poskytuje poradenskú činnosť. Telefón 048/446 7410 E-mail barbora.podobova@umb.sk Pracovisko Filozofická fakulta / Študijné oddelenie Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke Filozofická fakulta; Fakulta zdravotníctva; Teologická fakulta -----Teologický inštitút; Oddelenie infraštruktúry IT a Informačných systémov; UaSZ; Univerzitná knižnica; Študijné oddelenie PFKU Kontakt: Tel.: +421 44 43 26 844 (študijné oddelenie) +421 918 722 134 (študijné oddelenie) +421 44 43 26 842 (spojovateľka) Email: studijne.pf(zavinac)ku.sk . Úradné hodiny. Študijné oddelenie FF. Zmena otváracích hodín študijného oddelenia Read more about Zmena otváracích hodín študijného oddelenia; Výsledky 2. kola prijímacieho konania na akademický rok 2020/2021. Psychológia Bc. Denné štúdium Psychológia Bc. Externé štúdium Read more about Výsledky 2. kola prijímacieho konania na akademický rok 2020/2021; Výsledky 1. kola prijímacie

dagmar.hvozdovicova@upjs.sk: telefónne číslo: 055/234 7124; +421 905 439 952: Sekretariát dekanky a tajomníčky, styk s verejnosťou: e-mail: ffupjs@upjs.sk: asistentka: Jana Šivecová jana.sivecova@upjs.sk: telefónne číslo: 055/234 7142; +421 918 643 828: poradca dekanky pre oblasť medializácie práce a života FF: PhDr. Marián. Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach. NOVÉ! Príkaz rektora č. 19/2020 k realizácii výučby a realizácii pracovných činností na UPJŠ v Košiciach od 9 Študijné oddelenie; Doktorandské štúdium; Rigorózne konanie; Organizácia štúdia; Prijímacie konanie; Ďalšie vzdelávanie; Organizácia štúdia na univerzite; Podpora štúdia ; Študijné oddelenie Pedagogická fakulta UKF v Nitre. Dražovská 4, 949 74 Nitra . Úradné hodiny. Pondelok: 13.00 - 15.00: Streda: 13:00 - 15:00: Štvrtok: 10:00 - 12:00. Uprednostňujeme mailovú komu

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre ped. činnosť, Študijné oddelenie študijná referentka Telefón na pracovisko +421 2 9012 9199 Miestnos ť 211 SB Email miroslava.lepesovaflaw.uniba.sk Konzultačné hodiny Pondelok 08:00 - 11:30 Utorok 12:00 - 15:30 Streda 08:00 - 11:30 Piatok 11:30 - 13:30 Poznámka M-R denní študenti Erika Pappová. Ing. Andrea Výbohová (bakalárske štúdium) e-mail: vybohova@vsmu.skMgr. Ivana Henzélyová (magisterské a doktorandské štúdium, sociálne štipendiá) e-mail: henzelyova@vsmu.sktel: +421 2 59 30 35 24Úradné hodin Upjs verejna sprava studijne oddelenie. e-mail: jana.lickova@upjs.sk Tel.: +421 55 234 5182; +421 55 788 36 14. Ing. Angela Nečedová, študijná referentka Úradné hodiny v nepárne týždne; č. miestnosti 117. e-mail: angela.necedova@upjs.sk Tel.: +421 55 234 5105; +421 55 788 36 1 e-mail: sekrfvs@upjs.sk. Študijný referát: Telefón: +421 55 788 36 14, +421 55 234 5181, +421 55 234. Filozofická fakulta. Hrabovská cesta 1B. 034 01 Ružomberok . Recepcia. 044/432 27 08 +421 918 722 023 +421 918 722 025. Štúdium +421 918 722 009 +421 918 722 024. Študijné oddelenie. Dekanát +421 918 722 02 Filozofická fakulta; O fakulte; O fakulte. Fakultný kalendár akcií. Šrobárova 2 040 59 Košice Slovenská republika . Sekretariát dekana Študijné oddelenie Plán budov FF. webmasterff@upjs.sk. Posledná aktualizácia: 02.09.2020 . O fakulte. Základné informácie; História FF UPJŠ ; Vnútorný systém kvality; Orgány; Archív aktualít; Informácie pre verejnosť a médiá.

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach. Od 29. 9. 2020 prebieha výučba dištančne, iba v nevyhnutných, odôvodnených prípadoch prezenčne (podľa pokynov vedúcich katedier a jednotlivých vyučujúcich Ak máte otázky alebo ste po potvrdení prihlášky zistili chybné údaje, kontaktujte študijné oddelenie fakulty na telefónnom čísle 055/234 7183 alebo prostredníctvom kontaktného formulára Študijné oddelenie je na 1. posch. č. dv. 107 (koniec chodby). Kontakty Študijné oddelenie Filozofickej fakulty UCM: studijne_ff (zav.) ucm. sk Študijné oddelenie Filozofickej fakulty UCM. Ing. Bibiána Brezovská referentka - študijné záležitosti a prijímacie konanie Kancelária: 107 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie Fakulta vytvára podmienky pre špičkových odborníkov a patrí medzi najprestížnejšie v rámci SR Fakulta podnikového manažmentu Študijné oddelenie . ÚRADNÉ HODINY. pondelok : 13:00 - 14:30 hod. utorok: 08:30 - 10:30 hod. streda: 13:00 - 14:30 hod. štvrtok: 08:30 - 10:30 hod. piatok: 08:30 - 10:00 hod. Úradné hodiny počas leta od 1.7. do 31.8. sú denne od 8:30 do 10:00.

Webový portál Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. UVLF v Košiciach poskytuje študijné programy všeobecné veterinárske lekárstvo, farmácia, hygiena potravín, trh a kvalita potravín, kynológia, canisterapia a hipoterapia, bezpečnosť krmív a potravín a doktorandské študijné programy Fakulta ekológie a environmentalistiky T. G. Masaryka 24 960 53 Zvolen tel.: 045 52 06 111 (492) fax: 045 52 06 279 e-mail: mlynarcikova@tuzvo.s Filozofická fakulta UPJŠ organizovala workshop pre prekladateľov. Jeho cieľom bolo posilnenie zručností pri preklade odborných textov z nemčiny do slovenského jazyka. Grüß Gott, Košice - Návšteva rakúskej veľvyslankyne na FF UPJŠ. V Los Angeles Oscary, na Katedre germanistiky FF UPJŠ Olympiáda v nemeckom jazyku. Nové číslo časopisu Univerzál. Časopis študentov FF.

Filozofická fakulta studijne_ff (zav.) ucm. sk: Fakulta sociálnych vied ) ucm. sk: Ing. Daniela Šimková referentka - Fakulta prírodných vied - študijné záležitosti a prijímacie konanie Kancelária: 309a (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 3. poschodie) Telefón: 033 5565 316 E-mail: daniela. simkova (zav.) ucm. sk. Ing. Bibiána Brezovská referentka - Filozofická fakulta - študijné. LF - Lekárska fakulta - kontakt na Študijné oddelenie PraF - Právnicka fakulta. FiF - Filozofická fakulta. PriF - Prírodovedecká fakulta. PdF - Pedagogická fakulta. FaF - Farmaceutická fakulta - kontakt na Študijný referát. FTVŠ - Fakulta telesnej výchovy a športu. JLF - Jesseniova lekárska fakulta v Martin Študijné oddelenie na konci roka 2017 sumarizuje Stratený raj od Johna Miltona sa dočká slovenského prekladu Na náročnú prácu súvisiacu s prebásnením anglického barokového klenotu do slovenčiny sa podujal prodekan Filozofickej fakulty UPJŠ doc. PhDr. Marián Andričík, PhD Rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave prof. Ing. Roman Boča, DrSc. udeľuje na deň 16. novembera 2020 rektorské voľno

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach. NOVÉ! Príkaz rektora č. 20/2020 k realizácii výučby a realizácii pracovných činností v čase od 16.11.2020 na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach ♦ Príkaz rektora č. 19/2020 k realizácii výučby a realizácii pracovných činností v čase od 09.11. do 14.11.2020 na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiac Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach. UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

Vyhľadávanie: študijné oddelenie UPJŠ - upjs

Strojnícka fakulta TU v Košiciach. Brigáda pre študentov Železiarne Podbrezová a.s. Myslite na svoju budúcnosť už počas štúdi Kontaktné dispozície: Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta telesnej výchovy a športu Študijné oddelenie Nábr. arm. gen. L. Svobodu Filozofická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Štefánikova 67, 949 74 Nitra. tel: +421 37 6408 444 fax: +421 37 6408 500 . Chcem študovať na FF UKF v Nitre. Možnosti vysokoškolského štúdia; Podmienky prijatia na štúdium; Prihlasovanie na štúdium; Najčastejšie otázky; Služby študentom so špecifickými potrebami ; Videá zo života fakulty. Predstavenie. Filozofická fakulta UPJŠ zvýšila počet mediálnych výstupov o takmer 50 percent. KAA FF UPJŠ ukončila zimný semester Kariérnym a klubovým týždňom . Načítať viac. Načítavam... Fakultný kalendár akcií. Šrobárova 2 040 59 Košice Slovenská republika . Sekretariát dekana Študijné oddelenie Plán budov FF. webmasterff@upjs.sk.

Prihlásenie. V prípade, že si nepamätáte heslo potrebné na prihlásenie, môžte si ho dať opätovne vygenerovať.Ak už ste zaregistrovaný, ale nepamätáte si, aké prihlasovacie meno ste použili pri registrácii, kontaktujte helpdesk.. V rámci Portálu VŠ môžete používať iba jedno prihlasovacie meno a heslo Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, Kosice, Slovakia. 1,122 likes · 10 talking about this · 194 were here. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta

On-line konzultácie k lms.upjs.sk - 13.10.2020 od 14:15 Jitsi. Skip course categories. Course categories. Collapse all . Rektorát UPJŠ. Úsek BOZP, PO a CO / Department of Occupational Safety and Protection of Health, Fire Protection, and Civil Protection (4) Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov (2) Univerzitná knižnica UPJŠ (5) Univerzitné poradenské centrum (1. +421 918 722 134 (študijné oddelenie) +421 44 43 26 842 (spojovateľka) Email: studijne.pf(zavinac)ku.sk . Úradné hodiny študijného oddelenia počas dištančného vzdelávania: Pondelok : zatvorené : Utorok: 9.00 - 11.00: Streda : 13.00 - 14.00: Štvrtok : zatvorené : Piatok : zatvorené . Prosíme študentov aby uprednostňovali vybavovanie prostredníctvom e-mailu s konkrétnou. Adresa Študijného oddelenia: Filmová a televízna fakulta VŠMU Svoradova 2 81301 Bratislava, SR Študijné oddelenie - bakalársky stupeň: referentka: Joja. Filozofická fakulta bola súčasťou tejto univerzity do 1. januára 1997, keď prešovské fakulty založili Prešovskú univerzitu. Korene Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity však siahajú až do roku 1667, v ktorom bolo založené prešovské evanjelické kolégium. Kvalita vzdelávania. Najlepšou vizitkou školy sú jej úspešní absolventi. FF PU počas svojej existencie.

Študijné oddelenie (SO) - Filozofická fakulta U

Študijné oddelenia fakúlt Trnavská univerzita v Trnave

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta; Evanjelická bohoslovecká fakulta; Fakulta managementu; Fakulta sociálnych a ekonomických vied; Office365 Portál IT Mapa stránky. SK. SK ; EN ; RU ; Filozofická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave. Hlavné menu. O fakulte; Katedry a odborné pracoviská ; Štúdium; Veda; Služby; Medzinárodné vzťahy; Spolupracujúce in UniTV UPJS 229 views. 1:17. How to motivate yourself to change your behavior | Tali Sharot | TEDxCambridge - Duration: 16:49. TEDx Talks Recommended for you. 16:49. KAM NA VÝŠKU: Fakulta.

♦ Pozrite si webovú online prezentáciu TU ♦ Reminiscencie na ak. rok 2019/2020 Výučba na UPJŠ v Košiciach začína 21.9.2020 podľa platného rozvrhu hodín. Webová prezentácia slávnostného otvorenia akademického roka 2020/2021 bude prebiehať ONLINE Riaditeľ Tlmočníckeho ústavu: PhDr. Štefan Franko, PhD. e-mail: stefan.franko@upjs.sk Adresa: Platón, Moyzesova 9, Košice VoIP (enum): +421 55 234 7141.

www.medic.upjs.s

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity se již tradičně připojuje k oslavám Světového dne filozofie UNESCO uspořádáním Týdne humanitních věd. Program akce je přehlídkou širokého spektra výzkumných a vzdělávacích aktivit realizovaných na fakultě Ultrasound Anatomy 1 . Ingrid Hodorová , Květuše Lovásová , Silvia Rybárová , Jozef Mihalik , Zuzana Kováčová , Maroš Rudnay , Božena Palovičová- Novákov Fakulta zdravotníctva KU, jej študenti a pedagógovia, sa od prvej vlny šírenia pandémie COVID-19 v spolupráci s ÚVN SNP Ružomberok - FN aktívne zapojili do pomoci v rámci eliminácie pandémie koronavírusu na samotnej univerzite, v meste Ružomberok, v regióne i po celej SR. Aj v tomto období v spolupráci s Územným spolkom Liptov Slovenského Červeného kríža v Liptovskom. Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy. Domov. Nie ste prihlásený. (Prihlásiť sa

V prípade, že sa Vám posudok nezobrazuje nás kontaktujte, prosím na e-mailovú adresu: jsd@upjs.sk. Pre prísup k ďalším informáciám využite nasledujúce prihlasovacie kľúče: LekPri2513 pre sekciu Lekárske a prírodné vedy; PraSoc8579 pre sekciu Právne a sociálne vedy; SVK2020 Študentská vedecká konferencia 2020 na PF UPJŠ . Študentská vedecká konferencia sa bude kona Študijné oddelenie Kde: - Inštitút kontextuálnej teológie Katedra cirkevných dejín Katedra Novej zmluvy Katedra praktickej teológie Katedra Starej zmluvy Katedra systematickej teológie Sekretariát fakulty Teologický domov ECAV Úsek tajomníka Útvar prodekana pre štúdijné záležitosti Útvar prodekana pre vedu zahr. a rozvo Teologická fakulta v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s Ekumenickým spoločenstvom cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice uskutoční vedeckú konferenciu pod názvom: Ekumenizmus v duchovnej službe. Čítať ďalej: Konferencia o duchovnej službe v rámci Týždňa vedy a techniky na TF K Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave. Hlavné menu. O fakulte ; Pracoviská; Štúdium; Veda; Služby; Medzinárodné vzťahy; Kontakt; Virtuálna prehliadka; Press; Prevádzkové oznamy; Prihlásiť sa; Jesseniova lekárska fakulta UK > Pracoviská > Dekanát > Študijné oddelenie. O úroveň vyššie; Referát personálnej práce; Referát obrany.

Lekárska fakulta Univerzita Komenského v Bratislave. Hlavné menu. O fakulte; Pracoviská ; Štúdium; Veda; Služby; Medzinárodné vzťahy; Kontakt; Zóna pre zamestnancov a študentov; Prihlásiť sa; COVID-19: sumárne informácie. týkajúce sa epidemiologických opatrení a výučby. Príhovor dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v... CHRÍPÔČKA cerí zuby. Vážené študentky, Vážení študenti, Z dôvodu zhoršenia mimoriadnej situácie a prechodu na dištančnú výučbu v súvislosti s COVID-19 sú od 05. októbra 2020 až do odvolania zrušené úradné hodiny na študijnom oddelení.. Všetky Vaše požiadavky zasielajte na študijne oddelenie mailom alebo nás kontaktujte telefonicky, prípadne prostredníctvom pošty - všetky budú. Fakulta verejnej správy Filozofická fakulta Lekárska fakulta 040 59, Košice (+421 55) 2347183,2347120. lydia.bereczova@upjs.sk . Lekárska fakulta. Trieda SNP 1, 040 11, Košice. 055/234 3361. LF-studijne@upjs.sk . Filozofická fakulta Fotogaléri . Katedra psychológie UPJ Kompletný telefónny zoznam Rektorát a rektorátne pracoviská Prírodovedecká fakulta Lekárska fakulta Právnická fakulta Fakulta verejnej správy Filozofická fakulta Testovacie čísla: Vyhľadávanie: Predvoľby pre Košice: UPJŠ Košice +42155234xxxx. TU Košice: 055602xxxx . SAV Košice. 055792xxxx. Telefónne zoznamy: UPJŠ; TU Košice; UK Bratislava; Telefónny zoznam; Služby.

www.science.upjs.s

Filozofická fakulta UKF - Študijné oddelenie

Študijne oddelenie UPJŠ - ff

 1. LMS UPJŠ: Filozofická fakulta
 2. Dekanát Filozofickej fakulty UPJŠ - AiS
 3. Filozofická fakulta - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitr
 • Lidl connect kundenservice.
 • Empfehlungsschreiben schüler stipendium.
 • Lieder von peter kraus.
 • Revolver taurus 689.
 • Austin nichols agent of shield.
 • Ej medlem i svenska kyrkan bröllop.
 • Liste konjunktionen deutsch.
 • Nikon d750 externe stromversorgung.
 • Einzelrepetitorium jura münchen.
 • Ich hab dich lieb mein kind.
 • Borderline familie.
 • Dorfleben küste halloween bühne 2017.
 • Hong kong online shop.
 • Santiago de chile bahnhof erbauer.
 • Vox chat 578.
 • Bewußt tv youtube.
 • Traumatische erlebnisse beispiele.
 • Sims 3 late night kaufen.
 • Kulturhauptstadt 2018 programm.
 • Com android chrome verursacht leistungsprobleme.
 • Weinpreise suchen.
 • Nj transit fares.
 • Klassische fliegenrolle.
 • Meeting minutes template onenote.
 • Halo 1 film deutsch stream.
 • Leistungskurs abitur.
 • Tastenbelegung maus ändern windows 10.
 • App für patienten.
 • Sternquell lemon.
 • Twee vrouwen film online.
 • Frontiers impact factor.
 • Rechenregeln aufgaben.
 • Wie sieht mein traummann aus.
 • Open government definition.
 • Nvidia systemsteuerung verschwunden.
 • Wo kann man quilts kaufen.
 • Flaconi.de parfum.
 • Nicole esser bürgermeister.
 • Straßensperrungen bayern aktuell.
 • Vorschule in russland.
 • Ucenje njemackog jezika slusanjem.